6-сессия

6-сессия

Сарыарқа 1

Тау-кен металлургия кәсіпорындарын дамыту күн тәртібіндегі ESG, Жасыл трансформация және климаттық менеджмент

Тау-кен металлургия саласы парниктік газдардың ең ірі үш эмитентінің бірі болып табылады. ESG, Жасыл трансформация, климатты басқару және тау-кен қалдықтарын басқару – бұл қоршаған ортаны қорғауға және тұрақты дамуға ықпал ететін маңызды бастамалар. Көміртекті бейтараптыққа көшу жаңа өндірістік және энергетикалық технологияларға үлкен инвестицияларды қажет етеді. Салық ауыртпалығы мен салық ортасының тұрақтылығы инвестициялық жоспарлауға және тау-кен саласындағы компаниялардың «жасыл» дамуына әсер ететін маңызды фактор болып табылады. 

  • Қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтік талаптардың өзгеруіне шолу.
  • Тау-кен өндіру саласының «жасыл» трансформациясын ынталандырудың және Қазақстанда көміртегі бейтараптығына көшудің мемлекеттік құралдары.
  • Тау-кен өнеркәсібінде ERP принциптерін енгізу тәжірибесі
  • Әлеуетті мүмкіндіктерді анықтау және декарбонизация технологияларын енгізу тиімділігін бағалау.
  • Тау-кен орындарында жаңартылатын энергия көздерін құру.
  • Көміртегі бірлігі нарығын дамыту (VCM).
  • Қазақстанның тау-кен өндіру секторында парниктік газдар шығарындыларын азайту мониторингінің практикасы мен жаңа технологиялары.
  • Ресурстарды, материалдарды және қалдықтарды басқарудың тиімділігін арттыру үшін айналмалы экономикаға көшу.
  • Парниктік газдар шығарындыларын азайту және қоршаған ортаға теріс әсерді азайту технологияларын пайдалануды жандандыру бойынша ғылыми-техникалық ынтымақтастық.
  • Жерді жою және рекультивациялау стандарттарын енгізу тәжірибесі.

Дэвид Пирс
Главный инженер - сокращение выбросов парниковых газов и операционная эффективность
SRK Consulting

Решения для устойчивого развития промышленного предприятия. ESG от слов к делу

Алексей Сергеевич Нужный
Генеральный директор
ООО "ЭСАБ"

Решения Schneider Electric в разрезе ESG повестки

Евгений Гриценко
Директор Power Systems в Казахстане и Узбекистане
Шнейдер Электрик

Разработка практической стратегии сокращения выбросов парниковых газов

Дэвид Пирс
Главный инженер - сокращение выбросов парниковых газов и операционная эффективность
SRK Consulting

Коунрадский производственный комплекс – научный подход к закрытию проекта

Дильнара Айтекенова
Начальник отдела охраны окружающей среды
ТОО Сары Казна / Central Asia Metals

ВИЭ как инструмент декарбонизации горнодобывающей промышленности

Елена Боровикова
Эколог
Wardell Armstrong International

Стратегия устойчивого развития на золотодобывающем предприятии

Лоуренс Россоу
Генеральный директор
ТОО "RG Gold"

Программа энергоэффективности, энергосбережения и декарбонизации в Казатомпром

Тельман Хамзаевич Шуриев
Руководитель направления управления производственными активами
АО «НАК «Казатомпром»

Техногенные катастрофы на хвостохранилищах: Инженерно-геологические особенности формирования хвостохранилищ

Чингиз Садыков
Директор
Алидада

Растущее значение социальной лицензии на деятельность (SLO) в Казахстане

Жанар Файзулдаева
Консультант по экологическим и социальным вопросам

Роль ESG данных компании на пути к цифровой трансформации

Крис Пэрри
Вице-президент Datamine по ESG
Датамайн